Руководитель административного отдела

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Филиал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Алматинской области ищет высококвалифицированного кандидата на позицию руководителя административного отдела.

Вы будете осуществлять работу Филиала по планированию развития Филиала, формированию бюджетной заявки, координации работы подразделения по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решению административных вопросов.

Для того, чтобы Вы прошли успешный отбор необходимо иметь:

стаж работы на руководящих должностях в организациях образования или по специальности не менее 5 лет (желательно в высокорейтинговых вузах РК или государственных предприятиях);
Высшее экономическое образование, желательно наличие степени магистра по соответствующей специальности или МВА;
Наличие казахстанских и/или международных сертификатов (свидетельств) повышения квалификации и/или участия в обучающих программах;
Высокий уровень профессиональной этики и добропорядочности, навыки оперативного планирования и умение эффективно организовать рабочий процесс при стрессовых ситуациях и кратчайших сроках, позитивное отношение к работе и стремление совершенствовать и совершенствоваться;
Свободное владение казахским и русскими языками, английский язык желательно.

Если Вы считаете себя наиболее подходящим кандидатом на данную позицию, готовы внести свой вклад и непрерывно развиваться вместе с нами, отправляйте свое резюме до 27 сентября 2019 года.

Контактные данные:

г.Талдыкорган, ул.Аксуская


Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Алматы облысы бойынша филиалы әкімшілік бөлімінің басшысы лауазымына жоғары білікті кандидатты іздеуде.

Сіз филиалдың дамуын жоспарлау, Бюджеттік өтінімді қалыптастыру, қаржы-экономикалық қатынастарды қалыптастыру және реттеу, әкімшілік мәселелерді шешу жөніндегі бөлімшенің жұмысын үйлестіру жөніндегі жұмысын жүзеге асыратын боласыз.

Табысты іріктеуден өту үшін сіз:

білім беру ұйымдарында немесе мамандығы бойынша басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмау керек (мүмкіндігінше ҚР жоғары рейтингтік ЖОО-да немесе мемлекеттік кәсіпорындарда));

Жоғары экономикалық білімі болуы міндетті, мүмкіндігінше тиісті мамандық бойынша магистр дәрежесінің немесе МВА-дың болуы;
Біліктілікті арттырудың және/немесе оқыту бағдарламаларына қатысудың Қазақстандық және/немесе халықаралық сертификаттарының (куәліктерінің) иесі;
Кәсіби этика мен парасаттылықтың жоғары деңгейі, жедел жоспарлау дағдысы және стресстік жағдайлар мен қысқа мерзім кезінде жұмыс процесін тиімді ұйымдастыра білу, жұмысқа оң көзқарас және оны жетілдіруге және жеке жетілуге ұмтылу;

Қазақ және орыс тілдерін еркін меңгеру, ағылшын тілі мүмкіндігінше.

Егер сіз өзіңізді осы лауазымға барынша лайықты кандидат деп санасаңыз, өз үлесіңізді енгізуге және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдын 27 қыркүйегіне дейін жіберсеңіз болады.

Байланыс мәліметтері: Талдықорған, Аксуская


Branch of the Academy of public administration under the President of the Republic of Kazakhstan in Almaty region is looking for a highly qualified candidate for the position of head of the administrative Department.

You will carry out the work of the Branch in planning the development of the Branch, the formation of the budget application, the coordination of the Department for the formation and regulation of financial and economic relations, administrative issues.

To ensure that You have successfully passed the selection process you must have:

work experience in senior positions in educational institutions or in the specialty for at least 5 years (preferably in high-ranking universities of Kazakhstan or state enterprises);
Higher economic education, having a master's degree in the relevant specialty or MBA is desirable;
Availability of Kazakhstan and / or international certificates of advanced training and / or participation in training programs;
High level of professional ethics and integrity, operational planning skills and the ability to effectively organize the workflow in stressful situations and in the shortest possible time, a positive attitude to work and the desire to improve and improve yourself;
Fluency in Kazakh and Russian, English is desirable.

If you consider yourself the most suitable candidate for this position, and ready to contribute and continuously develop with us, send your CV to until 27 September 2019.

Contact details: Taldykorgan, Aksuskaya St.

Ключевые навыки

Бухгалтерский учетУправление бюджетомУправление командойЗакупка товаров и услугЗаключение договоров

Адрес

Талдыкорган, Аксуская улица, 2

Вакансия опубликована 12 сентября 2019 в Талдыкоргане

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику